Anasayfaya Dön

General Information

VİZYON “Belirlenmiş plan ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde elde edilmesini, kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak, mali sistemimizin işlerliğini etkin kılmak suretiyle isabetli bütçe yapılması için gerekli verileri sunmak, muhasebeleştirme ve raporlama ile birlikte mali kontrolün sağlanması işlemlerini yürütmek.” MİSYON Batman Üniversitesinin mali iş ve işlemlerinin kaliteli, etkili ve hızlı bir şekilde işler hale getirilmesi ile üniversitenin harcama birimlerinin mali mevzuatı doğru uygulamalarında öncülük etmek, saydamlık ve hesap verilebilirliğin yanında nitelikli ve yetişmiş personeliyle iletişim ve bilgi teknolojilerinin en yenilerinden faydalanarak kusursuz ve seri hizmet anlayışıyla farklılık yaratan bir Başkanlık olmak. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu kanun gereğince, anılan Kanunun 15. Maddesinde sayılan görevler ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemizin kuruluş tarihinden 05/02/2009 yılı tarihine kadar tedviren İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, 05/02/2009 tarihinden itibaren Üniversitemizde faaliyete başlamıştır. Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür. a)Stratejik yönetim ve planlama. Misyon belirleme. Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. Veri-Analiz ve araştırma-geliştirme. b)Performans ve Kalite Ölçütleri oluşturma. c)Yönetim bilgi sistemi. d)Mali Hizmetler. Bütçe ve Performans programı. Muhasebe kesin hesap raporlama. İç kontrol. Yukarıda belirtilen fonksiyonlar doğrultusunda aşağıda belirtilen görevler strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. ü Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. ü İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. ü İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. ü İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tahmin düzeyini analiz etmek ve yorumlamak. ü Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. ü İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. ü İdarenin Stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. ü İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performansına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. ü Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. ü Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. ü İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. ü Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. ü Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. ü İdarenin mülkiyetinde veya kullanımda bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. ü İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. ü İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. ü Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. ü Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. ü İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. ü Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, birim yöneticisi olup, birimin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Görev ve yetkilerinden bazıları sınırları açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayı ile alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devrinin uygun araçlarla ilgililere duyurulması gerekmektedir.